1.1 Prostřednictvím komunikačních prostředků (e-mail, Facebook, Instagram) a odesláním vašich údajů udělujete souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním vašich údajů a to i osobních (dále jen „údaje“). Při nakládání s údaji se řídíme zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů upřesňujícím Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále pouze jako „Nařízení GDPR“).

1.2 Vaše údaje zpracováváme pro účely poskytování služeb, zasílání obchodních sdělení se službami souvisejícími, získávání a výběru zaměstnanců a spolupracujících osob, pro výkon dalších marketingových aktivit a na základě oprávněného zájmu. Údaje zpracováváme na dobu neurčitou. Obchodní sdělení vám můžeme zasílat na základě oprávněného zájmu a to jen do doby, než vyslovíte nesouhlas nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním údajů pro marketingové a obchodní účely. Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme použít fotografie, videa nebo písemné reference zákazníka na svých stránkách, sociálních sítích a jiných sděleních, a to do doby, než udělený souhlas odvoláte.

1.3 Správcem údajů (dále jen „správce“) je Ing. Zbyněk Dufka, jednatel společnosti DesignBeat s.r.o., IČ: 28951301, DIČ: CZ28951301, se sídlem Mojmírovo náměstí 75/2, Královo Pole, 612 00 Brno, zapsaný v obchodním rejstříku pod spis. zn. C 111513 u Krajského soudu v Brně. Správce určuje, jak budou údaje zpracovávány a za jakým účelem, jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu se zpracováním budou pomáhat. Správce prohlašuje, že jako správce údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

1.3.1 Bude zpracovávat vaše údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

1.3.2 Plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování údajů.

1.3.3 Umožní a bude vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

1.4 Jste oprávněni kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů zasláním e-mailu obsahujícího odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@zdokonaluj.cz. Jestliže odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány z databáze.

1.5 Dále zaznamenáváme při procházení webu www.zdokonaluj.cz vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek považujeme za svůj oprávněný zájem, neboť díky tomu vám můžeme nabídnout lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě souhlasu zákazníka. Web www.zdokonaluj.cz lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů a používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

1.6 Vaše údaje zpracováváme automatizovaným i neautomatizovaným způsobem a to v elektronické i tištěné podobě. Chráníme vaše údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení údajů, zejména pak:

1.6.1 Zabezpečený přístup do používaného hardware (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).

1.6.2 Zabezpečený přístup do používaných e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).

1.6.3 Šifrovanou komunikací na webu www.zdokonaluj.cz (platný certifikát https).

1.6.4 Pravidelnou aktualizaci software.

1.7 Jsme oprávněni údaje poskytnout třetím osobám z důvodu zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami. Dále využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé platforem Google, Facebook a Instagram. Údaje, které zpracováváme, můžeme zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí na chodu našeho podnikání. Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností. Spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s poskytovatelem. Bez vašeho souhlasu nebudou údaje vydány žádné jiné třetí straně. Zpracováváme data výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

1.8 V souvislosti s ochranou osobních údajů vám plynou tato práva:

1.8.1 Právo na informace. Toto právo je plněno touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

1.8.2 Právo na přístup. Toto právo vám umožňuje nás kdykoliv vyzvat, abychom ve lhůtě 7 dní doložili, jaké údaje zpracováváme a proč.

1.8.3 Právo na doplnění a změnu údajů. Toto právo můžete využít, pokud shledáte své údaje neaktuální nebo neúplné.

1.8.4 Právo na omezení zpracování. Toto právo můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje nebo že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud chcete vznést námitku proti zpracování. Můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

1.8.5 Právo na přenositelnost. Toto právo vám umožňuje vzít své údaje a přenést je k někomu jinému. V tomto případě budeme postupovat podobně jako při využití práva na přístup.

1.8.6 Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo vám umožňuje, abychom vymazali veškeré vaše údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění tohoto práva si vymezujeme lhůtu 21 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností po lhůtu stanovenou zákonem. V takových případech smažeme údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

1.9 Pokud nabydete dojmu, že nezacházíme s údaji v souladu se zákonem, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. Preferujeme, abyste nás nejprve o tomto podezření informovali, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.